top of page

ביקור עובדי אגף הנדסה

עובדי אגף ההנדסה ערכו סיור היכרות באתרי המורשת של נס ציונה - כתבה על הביקור בעיתון כל נס ציונה, גליון 1243, עמ' 54

June 23, 2017

מהנדס העיר הנכנס, בועז גמליאל, ועובדי אגף ההנדסה בעיריית נס ציונה ערכו בשבוע שעבר ביקור היכרות עם אתרי המורשת של נס ציונה. הסיור נערך בהדרכתה של ריקי לרר, יו"ר בית ראשונים, ובמהלכו נחשפו עובדי האגף לסיפור ההיסטורי של העיר נס ציונה מראשית ייסודה על ידי ראובן ופייגה לרר ועד להיותה מושבה ייחודית ועיר המשמרת את מורשת העבר.

הסיור נפתח בנחלת ראובן שבה נערכה סקירה קצרה על שלבי ההתפתחות והשימור של המבנים כחלק מפיתוח נרחב
בסיום הסיור הביעו מהנדס העיר, בועז גמליאל ויו"ר בית ראשונים, ריקי לרר, את תקוותם כי ההיכרות של עובדי האגף עם האתרים יתרום רבות לחיזוק ההבנות בדבר השלבים הבאים הנדרשים לשמירת המורשת ההיסטורית של נס ציונה באמצעות המבנים שנותרו על עומדם מאז ועד ימינו אלה ואשר מהווים מוקדי משיכה להתכנסויות ולביקורי הקהל הרחב.

bottom of page